Apstiprināts ar direktora rīkojumu Nr. VIV/1-9/22/82, 1.09.2022

Individuālais darbs ar izglītojamiem (konsultācijas)Vircavas pamatskolā 2022./2023.m.g.