VIRCAVAS VIDUSSKOLAS MISIJA: ATBALSTS, SADARBĪBA, IZAUGSME
□   Izglītības procesa centrā ir skolēna mācīšanās, lietpratības veidošanās, viņa individuālā potenciāla attīstība.
□   Skolēns – laimīgs, veiksmīgs, pilsoniski līdzdalīgs, gatavs individuāliem un globāliem izaicinājumiem.
□   Ikdienas pieredzes izmantošana mācībās, vecāku aktīva iesaiste un atbildība.
□   Sadarbības īstenošana klasē, skolā, kopienā - sadarbības pedagoģija, vienota pieeja radošā, drošā skolas vidē.
□   Skolēnu vajadzību izpratne, pilnvērtīga atbalsta nodrošināšana.
 
VIRCAVAS VIDUSSKOLAS IZGLĪTĪBAS DARBA MĒRĶI:
□   Vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, krietns cilvēks.
□   Tikumiska, rīcībspējīga un atbildīga personība, kas ieinteresēta savā attīstībā.
□   Personība, kas izprot vērtības un apliecina to ar savu rīcību- dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi.
□   Latvijas patriots ar kultūrvēsturisko pieredzi, kas sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs, uzņemas iniciatīvu un ir lojāls.
 
VIRCAVAS VIDUSSKOLAS IZGLĪTĪBAS DARBA PRINCIPI:
□   Mācīšanās notiek integrēti, praktiskā darbībā, ar mērķtiecīgiem mācīšanās mērķiem
□   Skolēni ir iesaistīti, ieinteresēti, mācības ir viņiem aktuālas
□   Skolēna vajadzību apzināšana, mācīšanās mērķi un tam atbilstošu formu izvēle - pedagoga kompetence
□   Pēctecība, nepārtrauktība, iekļaušana, līdzdalība, vienotas prasības un konsekvences
□   Sadarbība – ar skolēnu, skolotāju savstarpēja, ar vecākiem, ar sabiedrību