Apstiprināts ar Vircavas pamatskolas direktores

1.09.2022.rīkojumu Nr.VIV/1-9/22/87