Ināras Vīgantes atmiņu stāsts

1974.gada sākumā Vircavas vidusskolas direktors J.Skrupskis mani uzaicināja strādāt Vircavas vidusskolā par vecāko pionieru vadītāju, jo Ināra Drobiševska apprecējās un pārcēlās dzīvot uz Saulaini. Tajā laikā vēl mācījos Rīgā Vēstures filozofijas fakultātē neklātienes nodaļā 3.kursā.

Skolas materiālā bāze bija nabadzīga, trūka mēbeļu, tajā laikā arī televizoru u.c. mācību līdzekļu .Mana prioritāte bija iekārtot mūsdienīgu pionieru istabu, kur pulcēties skolēniem. Tā kā naudas līdzekļi bija ierobežoti, tad pieteicu vizītes pie saimniecību vadītājiem kolhoza “Rosmes” priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes un p/s “Vircava” direktora Jāņa Ozoliņa. Mans lūgums atbalstīt skolu, nekad netika noraidīts. Tā ar saimniecību vadītāju atbalstu iekārtoju pionieru istabu ar mēbelēm, vitrīnām un spēlēm. Arī pasākumos daudzkārt bija vajadzīgs atbalsts, jo centāmies visur piedalīties.  

Katru gadu lielākais pasākums bija Jelgavas rajona rīkotais tūrisma salidojums un militārā sporta spēle “Kāvi’ Vilces gravā’. Skolēni šajos pasākumos startēja ar labiem rezultātiem un skolai izcīnīja vērtīgas balvas. No 1979.gada līdz 1983.gadam strādāju par audzināšanas darba vadītāju. Organizēju pasākumus vecāko klašu skolēniem un vadīju klašu audzinātāju metodisko apvienību.

1984.gada vasarā uz skolu atbrauca Jelgavas rajona izglītības pārvaldes vadītājs Antons Želna un Jelgavas rajona izpildkomitejas vadītājas vietniece Pārsla Geidāne, uzaicināja mani uz sarunu, lai uzņemos Vircavas vidusskolas direktores pienākumus. Man bija sarūgtinājums, ka mūsu skolā ik pa 3-4 gadi mainījās skolu direktori, tādējādi aiz sevis neatstājot paliekošas vērtības un nepaceļot skolas mācību kvalitāti. Tā kā tā bija mana skola, kur es mācījos no 1.-11.klasei un kuru absolvēju 1971.gadā, es piekritu vadīt Vircavas vidusskolu.

Lai uzsāktu jaunu mācību gadu, skolā pa vasaru bija jāveic kosmētiskais remonts, bet krāsas uz pārskaitījumu nevarēja nopirkt. Līdz ar to bija jāiet aplinkus ceļi, lai krāsas iegādātos un skolā varētu veikt ar tehniskā personāla palīdzību kosmētisko remontu.

Skolā strādā 25 skolotāji, mācās ap 210 skolēnu. Beidzot skolā notiek kapitālais remonts kā to toreiz sauca, tiek sakārtota skolas apkārtne. Skola pāriet no kabinetu sistēmas uz klašu sistēmu. Daudz tiek domāts un strādāts pie skolēnu estētiskās audzināšanas un skolas gaumīgas iekārtošanas. Notiek tikšanās ar rakstniekiem un māksliniekiem. Skolēni piedalās mācību olimpiādēs un konkursos, gūstot labus rezultātus.

Skola tāpat kā visa sabiedrība, iesaistās valsts notikumos. Skolotāji aktīvi piedalījās Latvijas Tautas Frontes rīkotajos pasākumos, galvenokārt tās bija manifestācijas. LTF Vircavas atbalsta grupu vadīja Arnis Ozols.1990.gada 18.novembrī tiek iesvētīts skolas sarkanbaltsarkanais karogs.

    1991.gada 28.septembrī skolotāji, skolēni, absolventi un vecāki svin skolas 155 gadu jubileju. Pirms jubilejas svinībām Jelgavā Svētās Annas evaņģēliskās luterāņu draudzes baznīcā mācītāja Aīda Prēdele iesvētīja skolas karogu, kuru uzauda ar latvju rakstiem ķīmijas un bioloģijas skolotājas Kristīnes Prules dzimtajā pilsētā Ilūkstē. Skolas delegācija arī apbrauca aizsaulē aizgājušo direktoru, mācību pārziņu, skolotāju kapus, kur veltīja piemiņas brīžus un nolika ziedus. Vircavas Tautas namu remontēja, skolas zāle bija par mazu tik lielām svinībām, tad nolēmām svinības rīkot skolas pagalmā. Tas bija riskanti dēļ laika apstākļiem, jo kā nekā rudens, bet cerējām, ka tik lielu jubileju mums Dieviņš ļaus nosvinēt bez lietus un ar siltumu.

28.septembra diena atausa saulaina, silta. No kultūras nama aizņēmāmies krēslus un izvietojām skolas pagalmā, lai absolventi un viesi sēdētu ar seju pret apzaļumotu pagalmu. Svinīgo daļu vadīja skolotāja Inguna Štillere (tagad Kotoviča) un skolas absolvents Indulis Krēķis. No mūzikas skolas muzicēja koklētāju ansamblis Birutas Derumas vadībā, dziedāja Jelgavas jauniešu koris Sonante diriģentes Inas Kreiles vadībā. Tajā dziedāja nākošie ansambļa Prāta Vētras mūziķi. Dziedāja arī skolotāju ansamblis, dejoja jaunāko klašu deju kolektīvs. Sabraukuši bija daudz absolventi, bijušie direktori: Zaiga Zviedre, Velta Teseļska, Guntis Ulmanis, Tamāra Stasjuka, Reinis Līcis. Visi viņi dalījās atmiņās par saviem darba gadiem, vadot skolu. Gandarījums bija dzirdēt kā skola un tās apkārtne izmainījusies.

Apsveikuma vārdus teica arī bijušie absolventi, dāvinot skolai piemiņas veltes, dāvanas. Pēc svinīgās daļas skolotāji, viesi, absolventi fotografējās. Katrā klasē bija norādes pulcēties tuvākajiem izlaidumiem, pagrabstāvā – skolas ēdnīcā bija klāts svētku galds viesiem, bijušajiem direktoriem, skolotājiem. Pēc atmiņu kamola un anketām rezumējām, ka svinībās piedalījās 182 absolventi, no kuriem 7 bija neklātienes nodaļas absolventi, 34 septiņgadīgās skolas absolventi un 25 viesi. Skolas jubilejā tiek sadāvinātas grāmatas, metālkalumi, keramikas vāzes un dekori.

   Skolā strādā 30 skolotāji, no kuriem 9 ir skolas absolventi. Skolā mācās 200 skolēni ir 17 klašu komplekti un bērnudārza 5-6 gadīgo bērnu grupa. Vidusskolā ieviesta izvēles priekšmetu sistēma. Jaunākajās klasēs zināšanas var papildināt interešu pulciņos (tūrisma, kokapstrādes, rokdarbu, folkloras, floristikas, jauno žurnālistu un brīvās cīņas ) un fakultatīvos. Rajona mācību priekšmetu olimpiādēs godalgotas vietas iegūst 8 skolēni, no kuriem skolēni tiek virzīti uz republikas svešvalodu olimpiādi.

Skolā darbojas Skolēnu Dome ar ievēlētu prezidentu. No 1994./95.m.g. skolai ir arī sava avīze ‘’Jukjukums”, kurai ierosmi deva un vadīja direktores vietniece informātikā skolotāja Guna Pūpēde. Lielu sajūsmu un atsaucību izraisa konkurss “Dziesma manai paaudzei”, kurā piedalās vai puse no visiem skolēniem. Lielu atsaucību sabiedrībā gūst Mātes dienai un gadskārtu ieražām veltītie pasākumi.

1997./98.m.g. Vircavas pagasta pašvaldība, paņemot kredītu, nopērk skolai pirmos personālos datorus, tiek iekārtota toreiz viena no modernākajām datorklasēm Jelgavas rajonā, tiek saņemti arī LIIS projektā piešķirtie datori. Tas ļauj vidusskolai pārvarēt krīzes situāciju – vidusskolas pastāvēšanu.

1998./99.m.g. skolā tiek atvērts Jelgavas  rajona neklātienes vidusskolas konsultāciju punkts, kuru vada skolotāja Erna Liepiņa. Neklātienes vidusskolā ir izlaidumi un vidējo izglītību iegūst 12 skolēni – 2000./2001.m.g. un 8 skolēni 2002./2003.m.g.Skolā strādā 4 skolotāji – maģistri, 2 skolotāji ir rajona metodisko apvienību vadītāji, 1 skolotāja strādāja pie loģikas mācību programmas izveides. Skolēni aktīvi piedalās Sorosa fonda debešu turnīros skolotājas Gunas Pūpēdes vadībā. Skola piedāvā daudzveidīgu interešu izglītību, pieaugušo izglītību un nodarbības vecāku klubiņā.

1998.gadā Vircavas vidusskola tiek akreditēta, saņemot atzinīgu komisijas vērtējumu un skolas direktore arī tika atestēta ar komisijas augstu sava darba novērtējumu.

21.gadsimts skolā un pagasta dzīvē sākas ar lielu notikumu – Sporta halles atklāšanu. Kādā no skolotāju ekskursijām pa Kurzemi, atpūšoties piknikā pie Nabas ezera, Vircavas pagasta priekšsēdētājs Ziedonis Caune savā runā apsveica skolotājus ar tuvojošos Skolotāju dienu un iepriecināja visus klātesošos ar priecīgu ziņu, ka pēc gada skolai būs moderna, jauna sporta halle. Pagasts ņēma no valsts kases aizdevumu, kas tajā laikā bija riskants solis, bet priekšsēdētājs nebaidījās no riskiem. Tas bija tiešām priecīgs notikums, sporta skolotājs Valdis Feldmanis teica, beidzot “baseinā ielaists ūdens”. Galvenie darbības virzieni: basketbols, volejbols un teniss.

1999./2000.m.g. 8.klases skolēni un skolotājas Kristīne Prule, Lilija Rižeščenoka, Sandra Krēķe iesaistās projektā ,, Krasta vērotāji “.\

Skolotājas Guna Pūpēde, Inguna Kotoviča un vidusskolas audzēkņi iesaistās latviešu valodas apguves valsts programmas koordinācijas projektā ,, Radoša jauniešu valodnieciskā literārā un literāri pētnieciskā darbība – Latvijas sabiedrības integrācijas veicinātāja “.  

2000.gadā skola tiek uzaicināta par partnerskolu Eiropas izglītības programmas Socrates apakšprogrammas COMENIUS I starptautiskā skolu projektā ,, Tik daudz krāsu kā varavīksnē “ ar partnerskolām Itālijā, Grieķijā, Spānijā, Vācijā, ČEHIJĀ, Rumānijā.

No 2001.gada skola sāk sadarboties ar Zviedrijas Sleingas draudzi. Mūs sakoordinēja skolas audzēkņa Mārtiņa Morozova mamma Mārīte Morozova, kura ar ģimeni dzīvoja Vircavas pagasta ,, Bajāros “, bet strādāja Jelgavas neiroloģiskajā slimnīcā par neirologu. Draudze skolai sniedza palīdzību ar mēbelēm, mācību līdzekļiem, kā arī finansiālo palīdzību telpu remontam un skolēniem pasākumos. Mārtiņa vecāki īpašumu pārdeva un aizbrauca visa ģimene uz Norvēģiju dzīvot un strādāt, bet šo sadarbību ar zviedru draudzi mums palīdzēja uzturēt Mārītes māsa Sandra Jansone līdz pat 2022.gada rudenim.

2002./2003.m.g.Vircavas vidusskolai pievieno Rosmes pamatskolu.

Kā laba tradīcija nostiprinājusies pēdējā mācību gada svētku diena, kurā skolas un Vircavas pagasta pārvaldes vadība sveic mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus, sporta laureātus un novada konkursu uzvarētājus, kā arī skolēnus ar labu mācību motivāciju ar dāvanām un stipendijām.

2004.gadā kopā ar skolām no Austrijas, Itālijas, Spānijas tiek īstenots Comenius I skolu projekts ,, Sen atpakaļ te bija skaista pils….un tagad ‘’.

2005./2006.m.g.skola iesaistās projektā e-Twinning un tiek gūta pirmā pieredze e-mācību jomā.

2008./2009.m.g. Rotari klubs skolai uzdāvina vērtīgu izziņas literatūru. Skolā strādā 28 pedagogi, no kuriem 7 ar maģistra grādu.

2009.gada 1.septembrī Vircavas vidusskolai tika pievienotas Lielvircavas un Platones filiāles. Tā no 2009./2010.mācību gada tiek kopā plānots mācību, audzināšanas darbs ar audzēkņiem, kā arī metodiskais darbs, pievēršot uzmanību mācību priekšmetu skolotāju sadarbībai ar Platones un Lielvircavas filiālēm.

Skolā skolotāji sāk strādāt ar elektronisko žurnālu ,, Mykoob ‘’, kas paver iespēju vecākiem e-vidē sekot līdz savu bērnu sekmēm, uzvedībai, kavējumiem un veikt saraksti vecākiem ar skolotājiem, klašu audzinātājiem. Skolotāji un personāls izstrādā skolas attīstības plānu 2009.-2012.gadam, ņemot vērā skolas pamatmērķus, iepriekš paveikto darbu, kā arī pašvērtējumu par iepriekšējo periodu.

2012.gada vasarā fizikas un ķīmijas kabinetā, kā arī pirmskolā , lai varētu atvērt jaunāko audzēkņu grupu, veic renovācijas darbus, skolas mācību kabinetus aprīko ar jaunā mēbelēm. Fizikas, ķīmijas kabinets tiek aprīkots ar multimedijiem ,, Izglītības iestāžu informāciju tehnoloģiju ieviešana ‘’ projekta ietvaros. 

2009.gadā, kad notika valstī pašvaldību reģionālā reforma, kā rezultātā izveidojās Jelgavas novads, tad sākās novada skolu telpu renovācijas, mācību kabinetu aprīkošana ar jaunām mēbelēm, jaunām tehnoloģijām. 2013.gadā tika renovēta skolas ēka. Iepirkuma konkursā uzvarēja celtniecības firma ar pieaicinātiem celtniekiem tāpēc visa vasara kopā ar Vircavas pagasta pārvaldes vadītāju Ritu Borščevsku pagāja diskutējot ar celtnieku firmas vadību par atbildīgāku attieksmi pret veicamajiem darbiem. 2013.gada rudenī renovācija bija pabeigta.

Notika svinīga ēkas iesvētīšana ar mācītāju Tālumu. Rezultāts bija veiksmīgs: Sadarbībā ar dibinātāju, ESF projektu ietvaros renovē mācību kabinetus, sabiedriskās telpas, ierīko ventilācijas, siltina sanitāros mezglus, veic ēkas pamatu izolāciju, ierīko jaunas elektroinstalācijas, renovē apkures sistēmu, ierīko ugunsdrošības signalizāciju, visus kabinetus aprīko ar lokālo datortīklu, veic jumta seguma nomaiņu. Izglītojamo un pedagogu rīcībā ir datori, interneta pieslēgums, kopētāji, dokumentu kameras, multimediju projektori, interaktīvās tāfeles, DVD magnetafoni un cita biroja tehnika.

1.-4.klašu deju kolektīvam noausti tautas tērpi un par Lipšānu ģimenes ziedojumu iegādātas pastalas.

2012.gada marta brīvlaikā – metodiskā dienā tiek izstrādāts skolas attīstības plāns 2012./2013.-2014./2015.m.g.

2015.gada rudenī skolā ir akreditācija un tiek akreditētas piecas izglītības programmas uz 6 gadiem:

1.    Pamatizglītības programma

2.    Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma

3.    Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

4.    Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

5.    Speciālās pamatizglītības programma ar mācīšanās traucējumiem.

Skolā tiek realizētas 7 interešu izglītības programmas – dejas, mūzikas, mākslas, sporta un vides izglītības.

            2014./2015.mācību gadā skola sāk izmantot elektronisko žurnālu E-klase.

            Skolotāji izstrādā projektu, piesaistot finanšu līdzekļus, ar pagasta atbalstu tiek uzbūvēta lapene-nojume, kur izglītojamiem gaidīt skolēnu autobusu. Skolotāji savu kvalifikāciju paaugstina ESF projekta ,, Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos “ skolotāji ir ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi un 2.kvalitātes pakāpi.

             Skolēni un skolotāji piedalās un turpina darboties AS ,, Latvijas valsts meži “ organizētajā projektā ,, Mammadaba.”

            2015./2016.m.g. skolā mācās 247.skolēni, no kuriem Vircavas skolā 147 skolēni un 53 pirmskolas audzēkņi. Skolā strādā 53 skolotāji, no kuriem 30 Vircavas skolā.

            2016.gada 18.jūnijā skolai svinējām 180.jubileju Vircavas Tautas namā. Iepriekš bijām izveidojuši orgkomiteju, kas sadalīja pienākumus, izveidoja scenāriju. Sabrauca 208 dalībnieki no kuriem 22 bija bijušie darbinieki, bet pārējie absolventi, bijušie direktori, skolotāji un uzaicinātie ciemiņi.

Priecēja mūs pasakains laiks. Sākumā pie skolas atklājām skolas piemiņas zīmi, kuru izgatavoja mūsu skolas absolvents Mārtiņš Zajankovskis, kur dziedājām Aigas Oses, Normunda Cielavas, Jāņa Rubeņa uzrakstīto un sakomponēto skolas himnu. Tad sekoja svinīgā daļa Tautas namā, kur koncertu sniedza skolēni, skolā radītais ansamblis ar mūsu bijušajiem absolventiem Vladimiru Kotoviču, Jāni Rubeni, Lauri Kimu, pieminot pāragri aizsaulē aizgājušo sporta skolotāju Valdi Feldmani, kurš bija pamatlicējs kā mūziķis ansamblim.

Daudzi sveica un dalījās atmiņās. Pēc svinīgā absolventi pulcējās pa kabinetiem, lai priecātos par atkal redzēšanos un Tautas namā uzdejotu skolas valsi. Pagasta zālītē bija klāts viesu un skolotāju galds. Tas bija pasakains ar lielajām zemenēm, garšīgajām gaļas, zivju, dārzeņu platēm un Napoleona torti. Skolas jubileja ir uzņemta video un visiem paliks atmiņā kā neaizmirstams notikums.

            2016.gada Latvijas republikas skolēnu dziesmu un deju svētki Rīgā. Pirmo reizi skolas vēsturē mūsu skolas 1.-4.klašu deju kolektīvs tika izvirzīts pēc skates novadā piedalīties republikas dziesmu un deju svētkos. Deju kolektīvu vadīja skolotāja Ieva Karele. Skolotāja bija stingra, prasīga kā arī ieguldīja lielu darbu, lai sasniegtu ar kolektīvu labu darba rezultātu. Tehniskais personāls iepriekšējā dienā svētku gājienam Rīgā bija sasējuši liepziedu pušķus. Liepas bija saziedējušas pilnā plaukumā. Kad autobusā braucām jau uz Rīgu liepziedu pušķi pasakaini smaržoja.   

            Kopš atceros, skolotāju kolektīvs vienmēr bija draudzīgs ar savām tradīcijām: Sveicām viens otru vārda dienās un dzimšanas dienās, pasēdējām pie kafijas galdiņa, katru gadu braucām ekskursijās, svinējām Skolotāju dienu, 1.septembri un Ziemassvētkus. Kā mazais labais gariņš, kurš atgādināja, kuram tuvojas dzimšanas diena bija matemātikas skolotāja Lilija Rižeščenoka.

Vienmēr jaukas un neaizmirstamas ekskursijas organizēja direktora vietniece mācību darbā Erna Liepiņa un pēc tam ārpus klases darba organizatore Inguna Kotoviča. Vienu Skolotāju dienu atceros, kuru svinējām vakarā kopā ar dzīvesbiedriem. Tas bija groziņvakars ar visu dancošanu. Visiem ārkārtīgi garšoja skolotāju Jansonu pāra atnestās mājās gatavotās desiņas, bet iestājās klusums, kad viņi pajautāja vai mēs varam iedomāties no kā desiņas gatavotas. Viņi pastāstīja, ka tās gatavotas no nutrijām ko viņi audzēja. Desiņas tiešām bija garšīgas, ja nedomāja par tiem dzīvnieciņiem.

            Skolai bija savas tradīcijas: Zinību diena, dzejas dienas, rudens ziedu un dārzeņu izstādes, 10. 1.klases iesvētības, Mārtiņdienas tirdziņš, Skolotāju diena, Lāčplēša diena, Latvijas valsts svētku pasākumi, Ziemassvētku balle, 100.diena skolā, Žetonu vakars, Popiela, Sporta dienas, Mātes dienas koncerts kopā ar pagasta sabiedrību Tautas namā, Pēdējais zvans, izlaidumi 9. un 12.klasēm.

Kalnciema vidusskola bija iedibinājusi militāru pasākumu ,, Būsim vīri “uz kuru savas komandas pieteica skolas saimnieks Valdis Vīgants. Viņš skolēnus apmācīja, sagatavoja arī šaušanā. Mūsu skolēniem interesēja un patika tas pasākums. Piedalījās arī meitenes. Parasti pasākums notika rudenī Patriotisma nedēļas ietvaros, bet mūsu skolēni bija drosmīgi, nebaidījās no grūtību pārvarēšanas šķēršļu joslā. Jelgavas novadā sākās jaunsargu kustība katrā skolā, ko vadīja apmācīti instruktori. No mūsu skolas aktīvi tajā iesaistījās Egils Lībietis ,Gatis Lejnieks, kurš pēc vidusskolas beigšanas savu karjeru izvēlējās militārā jomā. Abi puiši bija piedalījušies arī starptautiskās nometnēs ar izciliem rezultātiem.

            Pienāca 2016.gada 1.septembris – kad atvadījos no skolēniem svinīgajā pasākumā Vircavas Tautas namā un pēc tam kamīnzālē no kolēģiem, ar kuriem kopā vienā komandā strādāju daudzus gadus, un Vircavas pagasta  darbiniekiem, filiāļu vadītājiem un Platones pagasta pārvaldes vadītāja Vladislava Pogoželska. Man tika veltīti daudz sirsnīgi pateicības vārdi un vēlējumi, rokās gūla ziedi un piemiņas veltes. Devos pelnītā atpūtā ar jaukām atmiņām un gandarijumu par savu skolu, audzēkņiem, kolēģiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem.