ĒDIENKARTES

 • ĒDIENKARTES
 • Ēdināšanas pakalpojumu skolā un filiālēs nodrošina SIA "Ēdiens.lv"

  Ēdināšanas uzskaite tiek veikta, pamatojoties uz klašu audzinātāju sniegto informāciju. Atteikt pusdienas nepieciešams līdz plkst.9.20; tālrunis 22045932 (pavāre Olga)

1N_1-4kl_Garais_.pdf

2N_1-4kl_Garais_.pdf

3N_1-4kl_Garais_.pdf

4N_1-4kl_Garais.pdf

  Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem

  Cienījamie vecāki!

  Jelgavas novada pašvaldība 27.jūlijā apstiprināja jaunus saistošos noteikumus "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jelgavas novada pašvaldības dibinātajās iestādēs" un 31.augustā papildināja atbalsta saņēmēju loku.

  Saistošie noteikumi nosaka, ka:

  1)  1.-4.klases izglītojamajiem komplekso pusdienu izmaksas 100% apmērā sedz valsts un pašvaldība.

  2)  5.-9.klases pusdienu izmaksas sedz vecāki. Pašvaldība līdzfinansē 1 Eur dienā no pusdienu maksas tiem izglītojamiem, kuri deklarēti Jelgavas novada pašvaldībā         (deklarēts izglītojamais un vismaz viens no likumiskajiem pārstāvjiem).

  3)  Pašvaldība sedz Jelgavas novadā deklarētajiem pirmsskolas izglītojamiem pusdienu izmaksas (līdz 31.05.2023), brokastis un launagu apmaksā vecāki.

  4)  Atvieglojumus par ēdināšanas maksu var saņemt Jelgavas novadā deklarēto skolēnu (5-9.klases) ģimenes, rakstot iesniegumu skolas direktorei:

              *daudzbērnu ģimenes;

              *bērni ar invaliditāti;

  5)  Izglītojamie, kuri ievietoti audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā, atvieglojumus saņems neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.

  6)  Maznodrošinātajām ģimenēm jāgriežas pēc atbalsta sociālajā dienestā.

  Atvieglojumi piemērojami no kārtējā gada 1. septembra līdz nākošā gada  31. maijam. Ar noteikumiem var iepazīties pievienotajā dokumentā.

  Pusdienu cena skolēniem 5.-9.kl. 2.34 EUR, vecāku maksājums- 1.34 EUR dienā, 6.70 EUR nedēļā.

  Ēdināšanas izmaksas pirmsskolas izglītojamiem (1,5- 6 gadiem)- brokastis 1,09 EUR, pusdienas 1,85 EUR, launags 0,92 EUR. Jelgavas novadā deklarētajiem vecāku maksājums dienā 2.01 EUR, pārējiem 3,86 EUR dienā.

  Pielikumā arī iesniegumu veidlapas.

  iesniegums_edinasana_2022_daudzbernu.doc

  iesniegums_edinasana_2022_bernam_ar_invaliditati.doc

  Info.pdf

  SN_Nr_27_noraksts_edinas_maksas_atviegl.docx