Apstiprināts

ar Vircavas vidusskolas direktores rīkojumu Nr.VIV/1-9/19/137

2019.gada 3.septembrī

Rotaļnodarbības

5-6 g. izglītojamo grupā “Spārītes”

Galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļnodarbības visas dienas garumā:

 • Rīta aplis, mērķtiecīgi organizēta rotaļnodarbība un netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība telpās un dabā;
 • Pastaiga, mācību ekskursijas, vērojumi, eksperimenti, rotaļas, sporta spēles un kustību aktivitātes svaigā gaisā.

Mācību jomas:

 • Valodu mācību joma-valodas un runas attīstīšana, stāstītmācīšana, orientēšanās apkārtnē, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana
 • Sociālā un pilsoniskā mācību joma-sociālās zinības un ētika, kultūra, sadzīves iemaņu veidošana, noteikumu ievērošana
 • Kultūras izpratnes un pāšizpausme mākslā mācību joma-radošā darbība, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, literatūra, mūzika
 • Dabaszinātņu mācību joma-iepazīšanās ar dabu, orientēšanās apkārtnē
 • Matemātikas joma- matemātisko priekšstatu veidošana
 • Tehnoloģiju mācību joma-mājturība un tehnoloģijas(rokdarbi, konstruēšana, mājturība),iepazīstas ar tehnoloģijām, drošības noteikumiem
 • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma- fiziskās aktivitātes, sporta spēles telpās un dabā, drošība, veselība

Caurviju prasmju attīstīšana:

 • Kritiskā domāšna un problēmrisināšana;
 • Jaunrade un uzņēmējspēja;
 • Pašvadīta mācīšanās;
 • Sadarbība;
 • Pilsoniskā līdzdalība;
 • Digitālās prasmes.

Tikumiskā audzināšana:

 • Atbildība,centība,drosme,godīgums,gudrība,laipnība,līdzcietība,mērenība, taisnīgums ,savaldība u.c.
Pirmdiena Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomā- mūzika(zālē) 10.30-11.00 Veselība un fiziskās aktivitātes dabā
Otrdiena Veselība un fiziskās aktivitātes(hallē) 10.20-10.45
Trešdiena Veselība un fiziskās aktivitātes dabā
Ceturtdiena Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomā- mūzika(zālē) 8.30-9.00 Veselība un fiziskās aktivitātes dabā
Piektdiena Veselība un fiziskās aktivitātes(zālē) 10.20-10.45 Angļu valoda 15.30-16.00

 

facebook saite

 .