Apstiprināts

ar Vircavas vidusskolas direktores rīkojumu Nr.VIV/1-9/19/137

2019.gada 3.septembrī

Rotaļnodarbības

3-4 g. izglītojamo grupā “Mārītes”

Galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļnodarbības visas dienas garumā:

·        Rīta aplis, mērķtiecīgi organizēta rotaļnodarbība un netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība telpās un dabā;

·        Pastaiga, mācību ekskursijas, vērojumi, eksperimenti, rotaļas, sporta spēles un kustību aktivitātes svaigā gaisā.

Mācību jomas:

·        Valodu mācību joma-valodas un runas attīstīšana, stāstītmācīšana, orientēšanās apkārtnē, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana

·        Sociālā un pilsoniskā mācību joma-sociālās zinības un ētika, kultūra, sadzīves iemaņu veidošana, noteikumu ievērošana

·        Kultūras izpratnes un pāšizpausme mākslā mācību joma-radošā darbība, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, literatūra, mūzika

·        Dabaszinātņu mācību joma-iepazīšanās ar dabu, orientēšanās apkārtnē

·        Matemātikas joma- matemātisko priekšstatu veidošana

·        Tehnoloģiju mācību joma-mājturība un tehnoloģijas(rokdarbi, konstruēšana, mājturība),iepazīstas ar tehnoloģijām, drošības noteikumiem

·        Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma- fiziskās aktivitātes, sporta spēles telpās un dabā, drošība, veselība

Caurviju prasmju attīstīšana:

·        Kritiskā domāšna un problēmrisināšana;

·        Jaunrade un uzņēmējspēja;

·        Pašvadīta mācīšanās;

·        Sadarbība;

·        Pilsoniskā līdzdalība;

·        Digitālās prasmes.

Tikumiskā audzināšana:

·        Atbildība,centība,drosme,godīgums,gudrība,laipnība,līdzcietība,mērenība,

         taisnīgums ,savaldība u.c.

Pirmdiena Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomā- mūzika(zālē) 9.30-9.55 Veselība un fiziskās aktivitātes dabā
Otrdiena Veselība un fiziskās aktivitātes(zālē) 15.10-15.30
Trešdiena Veselība un fiziskās aktivitātes dabā
Ceturtdiena Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomā- mūzika(zālē) 9.30-9.55 Veselība un fiziskās aktivitātes dabā
Piektdiena Veselība un fiziskās aktivitātes(zālē) 15.10-15.30

 

facebook saite

 .