Karjeras atbalsts izglītojamiem

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

 

         Kopš 2017. gada 1. septembra Vircavas vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001).

        Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

·         nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;

·         celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;

·         motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

(Vairāk par projektu var izlasīt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā Karjeras atbalsta sadaļā http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020)

 

      Skolā projekta ietvaros tiek izstrādāta Vircavas vidusskolas karjeras izglītības programma, kas paredz visa skolas personāla līdzdalību skolēnu karjeras attīstības atbalstīšanā.

      Visiem 1.-12. klašu skolēniem tiek nodrošināta dalība karjeras attīstības atbalsta pasākumos atbilstoši mācību gada sākumā izstrādātam plānam, kas ietver kā skolēnu pašizziņu, tā profesiju pasaules iepazīšanu. Skolēniem ir iespēja dažādos veidos izzināt sevi un attīstīt savas karjeras vadības prasmes – gan grupu konsultācijās karjeras stundās, lekcijās un radošajās darbnīcās, gan interešu izglītības pulciņos un mācību priekšmetu un audzināšanas stundās. Tiek ieviestas skolēnu darba mapes karjeras izglītībā, lai vienkopus uzkrātu katram skolēnam nepieciešamos pašizziņas materiālus, personīgo sasniegumu un pieredzes apliecinājumus, dokumentu noformēšanas paraugus u.c. karjeras attīstībai nepieciešamus materiālus. Skolas gaitas beidzot, katrs skolēns savu karjeras izglītības darba mapi saņems savā pārvaldījumā kā ceļamaizi veiksmīgai karjeras turpmākajai attīstībai.

     Oktobra mēnesī karjeras stundās skolēni tika aicināti gan izzināt sevi, gan veidot pieredzes bagāžu apzināti, allaž piedomājot par personīgo atbildību savas nākotnes veidošanā. Pamatskolas un vidusskolas skolēni pētīja dažādu rakstura īpašību saderību ar konkrētām profesijām, analizēja sava rakstura atbilstību iecerētajai profesijai. Izdarīja secinājumus par to, pie kurām īpašībām vēl jāpiestrādā, lai kļūtu par labu profesionāli. Sākumskolas bērni rakstura nozīmi karjeras veidošanā apzināja, analizējot multiplikācijas tēlus un iedomājoties viņus strādājam dažādās profesijās.

      13. oktobrī skolēni no 8., 9. un 11. klases piedalījās Jelgavas novada un Ozolnieku novada „Karjeras dienā” Zaļenieku KAV, lai iepazītos ar profesionālās izglītības iespējām dažādās nozarēs.

      No oktobra līdz decembrim čaklākie pamatskolas un vidusskolas skolēni apguva pašizpētes metodi „Enkurs grāmatplauktā”, kuru vēlāk demonstrēja saviem klases biedriem un kopīgi izdarīja secinājumus par jauniegūto informāciju.

      Decembrī, pirmā semestra noslēgumā, visu klašu skolēni piedalījās radošajās darbnīcās, lai iepazītu profesijas mākslas jomā un novērtētu savas intereses un spējas šajā virzienā. Sākumskolas izglītojamie iejutās floristu lomā, pamatskolas skolēni iedziļinājās noformēšanas mākslā, bet vidusskolēniem bija iespēja iemēģināt roku dizaina priekšmetu izgatavošanā. Katru radošo darbnīcu pavadīja bagātīgi ilustrēts un vispusīgi informatīvs meistaru stāstījums par mākslas profesijām, darba vidi un atbilstošajām izglītības iespējām, kā arī par šo profesiju saistību ar skolas mācību priekšmetiem.

      Mācību gada otrajā semestrī projekta ietvaros plānots turpināt skolēnu pašizziņas ceļu, kā arī iepazīstināt ar karjeras iespējām celtniecības nozarē, apģērbu izgatavošanā, dārzkopībā, sabiedriskajā ēdināšanā un pārtikas produktu pārstrādē. Plānota arī skolēnu dalība „Ēnu dienas” pasākumos, profesiju iepazīšana pasākumā „SkillsLatvia 2018” un mācību ekskursijas uzņēmumos.

 

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

            Sadarībā ar Jelgavas novada pašvaldību šī gada oktobrī Vircavas vidusskola ir uzsākusi dalību Eiropas Sociālā fonda projektā ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās macību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi sekmējot kompetences un mācību sasniegumus. Projekta dalībnieki ir visu klašu grupu skolēni, kā arī  iesaistīti mācību priekšmetu pedagogi un pedagoga palīgs, kurš apkopo informāciju par skolēnu spējam, sasniegumiem un apzinās viņu vajadzības individuālajai izaugsmei.

             Oktobrī atbilstoši projekta plānam tika uzsāktas pirmās angļu diskusijas kluba nodarbības, kuras apmeklē 3.-5.klases skolēnu grupas vienu reizi nedeļā. Projektā noteiktais angļu kluba darbības laiks ir divi macību gadi. Kluba biedriem ir iespēja savstarpēji sarunāties, analizēt un iejusties dažādās dzīves situācijās neformālākā mācību vidē, nekā tas parasti notiek macību stundās. Novembra mēnesī angļu diskusiju klubs apmeklēja Jelgavas Trīsvienības torni, kurā papildināja savas zināšanas par Jelgavas pilsētu, klausoties gida sniegto informāciju angļu valodā.

            Projekta ietvaros oktobra menesī divām skolniecēm no 10.klases un diviem skolēniem  no Vircavas viduskolas Platones filiāles 9.klases bija iespēja apmeklēt bioloģijas nodarbību ciklu LLU telpās, kuru norises laikā dalībnieki pilnveidoja savas teorētiskās un praktiskās zināšanas bioloģijas zinātnē. Nodarbību mērķis bija sniegt individualizētu mācību atbalstu, kā arī sagatavoties Jelgavas novada bioloģijas olimpiādei, izanalizējot pēc  iespējas vairāk sarežģīto jautājumu bioloģijas mācību saturā.

                Novembrī 6.klases skolēni aktīvi darbojās Jelgavas mācību centra ”Password” organizētajā 3D tehnoloģiju pulciņā. Četru nodarbību laikā skolēni ar 3D pildspalvas palīdzību modelēja krāsainus briļļu ietvarus, kā arī paši radīja savu Eifeļa torņa maketu. Noslēguma praktiskajā nodarbībā skolēni pilnveidoja savas prasmes grafiski telpiskajā vizualizēšanā un ar datorprogrammas Sketch up lietojumu izveidoja savus ēku maketus, kuri tiks  izprintēti ar 3D printeri un atsūtīti apskatei uz mūsu skolu.

              Zinātkāres diena skolā noslēdza novembra mēnesi, kad Vircavas vidusskolas Platones filiāles telpās norisinājās zinātkāres centra ”Zino” aizraujošās nodarbības- “gudrā” plastilīna veidošanā un kosmiskās olas konstruēšanā, kurās piedalījās 7.-8.klašu skolēni. Pēc praktiskajām nodarbībām visiem bija iespēja vērot kolorīto fizikas un ķīmijas eksperimentu šovu.

               Tematiski līdzīgu ekperimentu izrādi  7.-8.klases skolēni piedzīvoja decembra vidū Vircavas Tautas namā, kuras laikā tā vadītāji no laboratorium demonstrēja dažādus fizikas un ķīmijas eksperimentus.

          Izvertējot skolēnu individuālās intereses un spējas, projektā iesaistītie skolēni šī mācību gada otrajā semestrī varēs piedalīties nodarbību ciklā peldētprasmes apmācībai, praktiskajās nodarbības ķīmijas un dabas izpētes laboratorijā, apmeklēt programmēšanas pulciņu, darboties animācijas darbnīcās, kā arī iegūt velosipēdista apliecību un piedalīties jauno velobraucēju sacensībās Līvbērzes pamatskolā un citās projektā paredzētajās aktivitātēs.

Sīkāk ar ESF projektu var iepazīties Valsts izglītības satura centra majas lapā.

http://www.visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml


facebook saite

 .