VIRCAVAS VIDUSSKOLAS MĒNEŠRAKSTS (oktobris 2017)

 Oktobris mūsu skolā iesākās ar motivācijas sistēmas rezultātu apkopošanu. Secinājām, ka problēmas vairākām klasēm ir ar regulāru mācību darbu un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, īpaši, attiecībā uz maiņas apavu lietošanu.

Priecājāmies, ka visiem, kam bija nepieciešams, bija iespēja veikt redzes pārbaudi Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētā programmā “Dakter, es labi redzu!”. Rezultātā 20 skolēni, kam  vajadzīga redzes korekcija, saņēma dāvanu kartes 45 eiro vērtībā, lai iegādātos brilles vai kontaktlēcas.

Paralēli ikdienas mācību darbam tika organizētas vairākas interesantas nodarbības un lekcijas- 1.un 2.klasei par personīgo higiēnu “Man ir tīras rokas” un par traumatisma profilaksi, 8.klasei ESF veselības veicināšanas projekta ietvaros notika diskusija par veselīgu uzturu. Vecāko klašu jaunieši devās uz Rīgu, lai  iepazītos ar Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīciju “Izstaigā Stūra māju”. 11.klase kopā ar skolotāju Daci turpināja izzināt vietējos nacionālos dārgumus, gan tiekoties ar novada pašvaldības pārstāvjiem Lolitas Duges Piparmētru namiņā Vilcē, gan iepazīstot Sesavas un Elejas pagastu ievērojamākās vietas.

Mūsu skola ir iesaistīta ES fondu projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura ietvaros pedagogs karjeras konsultants Amanda Karlovska ir organizējusi skolēnu pašizpētes nodarbības visās klasēs. 9.un 11.klases skolēni aktīvi iesaistījās Jelgavas novada tradicionālajās Karjeras dienās Zaļeniekos.

Oktobrī apmeklējām vairākas teātra izrādes- pirmsskolas un sākumskolas bērni leļļu teātra izrādi Tautas namā, kā arī 2 izrādes Jelgavas Kultūras namā- “Rotaļlietu stāsts” pirmsskolēniem un “Dželsomīno Melu zemē” jaunāko klašu skolēniem. Pirmsskolas bērni kopā ar vecākiem aktīvi tirgojās un iepirkās Miķeļdienas tirgū, kā arī mācījās latviskos rakstus izmantot ķirbju dekorēšanā. Skolā pirms brīvlaika notika gan 1.klases uzņemšanas pasākums ar atraktīviem uzdevumiem alfabēta secībā, gan 10.klases uzņemšana vidusskolā ar sarežģītiem pārbaudījumiem un uzticības zvērestu noslēgumā. Paldies visiem šo pasākumu organizētājiem!

Sporta jomā turpinām peldētapmācības nodarbības 3.klasei, kā arī piedalījāmies Jelgavas un Ozolnieku novadu futbola, orientēšanās un basketbola sacensībās.

Skolēnu brīvlaikā visi, kas vēlējās, varēja doties atpūtā uz Līvu Akvaparku, bet novada skolēnu kora “Asni” dalībniekiem bija nopietnu mēģinājumu laiks, jo jāgatavojas svētku koncertam. Priecājamies, ka viena no kora virsvadītājām ir mūsu pirmsskolas mūzikas skolotāja Ramona Joma. Pedagogu labās prakses piemēru skatē Jelgavas novadā ar savu metodisko izstrādni piedalījās pirmsskolas skolotājas Lāsma Trompete un Ilze Skopiņa.

facebook saite

 .